Virksomhedens Sociale Ansvar | Kun ordenlige retningslinier
CSR

Om CSR – Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (virksomhedens sociale ansvar) betegner virksomheders arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold både lokalt, nationalt og internationalt.

CSR-indsatser kan antage mange forskellige former, og de varierer alt efter virksomhedens størrelse, produkter/services, kompetencer og målsætninger. Fælles for indsatserne er, at de sigter mod at forbedre forholdene for de mennesker og omgivelser, der bliver berørt af virksomhedens aktiviteter.

Politik for samfundsansvar

Formål

CSR-politikken har til formål at fastlægge de nærmere retningslinjer for Mesterflyts håndtering af samfundsansvar. Det vil sige virksomhedens arbejde for egne medarbejderes trivsel og udvikling, miljø- og klimamæssige hensyn, rummelighed på arbejdsmarkedet og støtte og hjælp til andre mennesker.

I Mesterflyt ønsker vi at synliggøre vores gode forretning internt som eksternt. Vi er stolte over vores engagement og ansvarlighed, og vi deler den gerne med andre.

Vores CSR-arbejde skal sikre, at vi løbende forbedrer os, at vi ikke stagnerer og bliver overhalet af det omkringliggende samfund. En løbende positiv udvikling er et mål og et krav.

Målsætning

Målet med denne CSR-politik er at bidrage til en generel merværdi for samfundet i sin helhed og for Mesterflyt som virksomhed.

Vi vil skærpe indsatsen på de områder, hvor det giver mening, bl.a. miljøområdet.

Vi ønsker at gennemføre en løbende udvikling på vores fokusområder. For at sikre denne udvikling gennemgår vi årligt vores CSR-arbejde og i særdeleshed vores mål og planer. Ved gennemgangen gør vi status på det sociale område. Hvad har vi opnået, hvad kan vi gøre bedre, hvad skal de nye mål/indsatsområder være?

Vi lever af at håndtere andres ting og ejendele. Dette ansvar vil vi gerne løbende udvide på det sociale område. Vi vil passe på andres materielle ting på en måde, hvor vi samtidig tager ansvar for det omgivende samfund, miljø og ikke mindst hinanden.

Fokusområder

Miljø- og klimahensyn

De ressourcer, der benyttes i virksomheden, påvirker miljøet. Vi vil arbejde for at reducere denne påvirkning.

Miljøpolitik

Mesterflyt vil under hensyntagen til kvalitet og økonomi i virksomhedens drift og service fremme en miljømæssig og bæredygtig udvikling og arbejde aktivt for at forebygge og mindske miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter.

For Mesterflyt er ansvarlighed og sund fornuft en naturlig og vigtig ting. Dette gælder alle virksomhedens aktiviteter, drift og service.

Virksomheden efterspørger miljøvenlige og bæredygtige produkter. Det er et mål i sig selv at minimere spild og optimere genanvendelse. Virksomhedens affaldshåndtering behandles efter samme princip. Således er sortering mod størst mulig genanvendelse helt naturligt i vores daglige virke og arbejde.

Overholdelse af miljølovgivningen er en selvfølgelighed og vil altid finde sted.

Med vores miljøpolitik ønsker vi at gøre det klart, at firmaet er en virksomhed, der er på forkant med situationen, tager et socialt ansvar og tænker på både nuværende og kommende generationer.

Det gør vi

 • Gennemfører restriktiv affaldssortering
 • Kører i de nyeste og reneste køretøjer
 • Anvender udelukkende miljøvenlig bilvask (udskiller, opsamling og genbrug)
 • Løbende kontrollerer dæktryk og andre forhold, der kan have indflydelse på uhensigtsmæssig miljøbelastning
 • Gennemfører miljø-/økonomikursus for vognmænd
 • Nedbringer CO2-udslippet i forbindelse med vores kørsel ved løbende at skifte til miljøvenlige biler
 • Også i fremtiden have miljøet for øje, når vi gennemfører investeringer
 • Etablerer pendlerordning for vores medarbejdere

Medarbejdere/arbejdsmiljø

Mesterflyts position som kvalitetsskabende og udviklende understreger vigtigheden af fortsat at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Det har blandt andet udmøntet sig i et øget fokus på medarbejdernes arbejdsforhold og faglige udvikling.

Det gør vi

 • Vi arbejder for en sund balance mellem arbejde og fritid i forhold til den enkelte medarbejder.
 • Understøtte mangfoldighed og sikre lige muligheder for alle, uanset køn, etnisk oprindelse eller religion.
 • Håndhæver ryge-, alkohol- og kostpolitik og appellerer til sund livsstil generelt.

Det vil vi

 • Udarbejde specifikke beredskabsplaner til brug ved uheld og ulykke

Menneskerettigheder

Vi arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Det gør vi

 • Medarbejderne er pålagt at rådføre sig med ledelsen i tilfælde af gaver, der kan anses for at være usædvanlige eller gaver, der repræsenterer en værdi udover, hvad der må anses for sædvanligt.
 • Som virksomhed tager vi afstand fra sort arbejde og løndumpning.
 • De ansættelsesvilkår – herunder løn- og arbejdstid – som tilbydes vores medarbejdere, skal som minimum overholde minimumskravene i den nationale lovgivning og være i overensstemmelse med de lokale normer på det pågældende sted og i forhold til arbejdsområdet.
 • Vi er fortalere for forandring og udvikling og er af den opfattelse, at dette ikke kan ske på en arbejdsplads, uden der er ligestilling. Vi stræber efter, at alle virksomhedens medarbejdere uanset køn skal gives lige muligheder for udvikling, uddannelse, løn, arbejdsindhold og ansættelsesvilkår.
 • Vi vil forholde os neutrale over for politiske kandidater. Hverken navnet Mesterflyt eller nogen som helst ressourcer under virksomhedens kontrol må anvendes til at fremme politiske partiers eller kandidaters interesser.
 • Vi sikrer, at alle ved, hvad der er passende gaver, tjenester og lignende. Vi sikrer, at der ikke er tvivl om, hvor der kan hentes hjælp ved tvivlsspørgsmål.

Kunder

Vi sætter krav til vores kunder, og et samarbejdskrav er hæderlighed og gensidig respekt. I forhold til vores kunder satser vi på langsigtede relationer og vil levere en kvalitet og faglighed, der lever op til dette.

Det gør vi

 • Vi sætter som en forudsætning, at vores kunder skal drive deres virksomheder inden for lovens rammer.
 • Vi bygger vores relationer på samarbejde og tillid.
 • Vi arbejder på og uddanner til, at vi kan sikre en meget høj kvalitet for alle.

Opfølgning

CSR-politikken og arbejdet med CSR i virksomheden vil årligt blive evalueret med henblik på revurdering af politikken. Målet er løbende at blive en bedre, renere og mere ansvarlig medspiller på markedet.

Velgørenhed/Sponsorater

Mesterflyt vedkender, at der er stort behov for økonomisk støtte til de mange gode initiativer, der sker lokalt og globalt.

Mesterflyt støtter for nuværende: Gislinge Boldklub, Vallentin Rally, Knæk Cancer, Parken Sport & Entertainment, Holbæk B&I.